ppe cover

  תכנית הלימודים בפכ"מ

  התואר בתכנית פכ"מ הינו תואר ראשון משולב הנלמד במסגרת 3 שנים במתכונת חד חוגית. התואר כולל 122 נ"ז.

  התכנית כוללת קורסי חובה ובחירה משלושת תחומי הלימוד, וכן קורסים ייחודיים לתכנית המבצעים אינטגרציה של הידע.

  הסטודנטים מצופים להפגין שליטה ברעיונות ובמושגים הבסיסיים במדע המדינה, פילוסופיה, וכלכלה, כמו גם הבנה של הממשקים בין הדיסציפלינות. הסמנריונים הייעודיים לתכנית הפכ״מ ייתמקדו במאמרים שהבנתם מצריכה רמה גבוהה של חשיבה ביקורתית על נושאים שונים הקשורים בשלוש הדיסציפלינות, בממשקים ביניהן, וכן בממשקים בינן לבין תחומים מהעולם הלא-אקדמי (בפרט, סוגיות חברתיות). בוגרי התוכנית מצופים להבין איך התיאוריות הפילוסופיות והכלכליות שהם למדו רלבנטיות למציאות הישראלית המורכבת, ואיך הניתוח של מציאות זו בתורו מעודד דיון מחודש בתיאוריות אלה. התוכנית מחברת עיסוק בבעיות החברתיות-כלכליות-פוליטיות הכי בוערות של החברה הישראלית מתוך פרספקטיבה תיאורטית עשירה ועמוקה.   

  ראו פירוט של קורסי הלימוד במסמך המצורף

   

  two peaple choosingפרקטיקום מובנה במסגרת הלימודים

  © תוכנית פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה | בניין מדרגה, קומה 4 | אוניברסיטת חיפה | אבא חושי 199, חיפה